اجزاء کد IPو تعاریف آن مطابق استاندارد ملی 2868 ایران عـدد اول و دوم،درجـه حـفــاظـت در بـرابـر دستـرسـی بـه قسمـت هــای خـطرناک و آب را نـشان مـی دهند